Statut Klubu Przyjaciół Misia Uszatka
 


§1

1.      Klub został powołany dnia 24.03.2007 roku na Konferencji Przedszkoli im. Misia Uszatka w Krakowie.

§ 2

1.      Nazwa klubu – Klub Przyjaciół Misia Uszatka.

§ 3

1.      Klub posiada Logo, którym mogą posługiwać się wszystkie Przedszkola należące do Klubu.

2.      Klub zrzesza Przedszkola im. Misia Uszatka z całej Polski. Do klubu może przystąpić każda chętna placówka.

§ 4

1.      Celem działalności Klubu jest:

a.       integracja placówek przedszkolnych,

b.      wymiana doświadczeń wychowawczo - opiekuńczych, dydaktycznych, organizacyjnych,

c.       podejmowanie wspólnych działań o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim,

d.      promocja działań w środowisku ogólnopolskim.

2.      Formy współpracy przedszkoli zrzeszonych w Klubie Przyjaciół Misia Uszatka obejmują działania:

a.       kadry pedagogicznej

b.      dzieci

§ 5

1.      W ramach współpracy klubowej powstaje informator wydawany z okazji spotkania.

2.      Wydaniem informatora zajmuje się Przedszkole organizujące zjazd. Materiały do informatora Przedszkola dostarczają trzy tygodnie przed konferencją.

3.      Na stronach internetowych Przedszkola współpracujące umieszczają linki, odnośniki do stron innych Przedszkoli zrzeszonych w Klubie Przyjaciół Misia Uszatka.

4.      Każde Przedszkole posiada kącik Klubu.

5.      Każda grupa przedszkolna danego Przedszkola koresponduje z wybraną grupą z innego Przedszkola zrzeszonego w Klubie, zachowując zasadę ile grup - tyle Przedszkoli.

6.      Dzień 26 listopada ogłasza się Dniem Przyjaciół Misia Uszatka. We wszystkich Przedszkolach organizowana jest uroczystość. O godzinie 9.30 zostaje odśpiewany hymn Klubu, wysyłany jest list
z okazji święta do wszystkich zrzeszonych Przedszkoli. W dniu następnym wszystkie Przedszkola przesyłają drogą elektroniczną do pozostałych Przedszkoli scenariusz uroczystości.

§ 6

1.      Koordynatorem działań klubu jest Samorządowe Przedszkole Nr 11, im. Misia Uszatka w Krakowie, ul. Saska 11, 30-715 Kraków.

2.      Koordynatorami regionalnymi są:

a.       teren Pomorza – Przedszkole Samorządowe nr 3 im. Misia Uszatka w Słubicach,

b.      teren Środkowej Polski – Przedszkole nr 272 im. Misia Uszatka w Warszawie,

c.       Teren Południowej Polski – Samorządowe Przedszkole nr 11 im Misia Uszatka w Krakowie.

3.      Do zadań koordynatora należą:

a.       przyjmowanie informacji, projektów, pomysłów odnośnie zamierzonych działań,

b.      powiadomienie pozostałych placówek o przyjętych zgłoszeniach,

c.       decydowanie o wyborze miejsca kolejnej konferencji,

4.      Do zadań koordynatorów regionalnych należą:

a.       przyjmowanie informacji, projektów, pomysłów z terenu własnego regionu, odnośnie zamierzonych działań,

      b) powiadomienie koordynatora o przyjętych zgłoszeniach,

      c) przekazywanie informacji do placówek w regionie,

§ 7

1.      Członkowie Klubu Przyjaciół Misia Uszatka spotykają się co roku w kwietniu na Ogólnopolskiej Konferencji.

2.      Oferty o chęci zorganizowania następnej konferencji Przedszkola składają w pierwszym dniu zjazdu u dyrektora Przedszkola, które organizuje konferencję.

3.      O wyborze placówki decyduje koordynator w porozumieniu z koordynatorami regionalnymi.

4.      Przedszkole organizujące konferencję w kwietniu, informuje pozostałych członków Klubu

    o zadaniach i celach konferencji najpóźniej do 20 czerwca roku szkolnego   poprzedzającego zjazd.

§ 8

1.      Spotkania, konferencje są protokołowane.

2.      Przedszkole organizujące konferencję odpowiedzialne jest za sporządzenie protokołu.

3.      W ostatnim punkcie konferencji wszyscy uczestnicy konferencji zostają zapoznani z treścią protokołu i podpisują go.

4.      Każde z Przedszkoli obecne na konferencji otrzymuje potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię protokołu wraz z listą obecności.