Cele wynikająvce z podstawy programowej

Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość
estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu,
środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi
przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających
rozwój tożsamości dziecka.
Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez
dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne
dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości
możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.